Zakodowane w kulturze

W ramach mikroprojektu Zakodowane w kulturze słowem, obrazem i muzyką,

przedstawiając przenikające przez wieki symbole, opowiemy o orawskiej kulturze i tradycji

Tytuł mikroprojektu – Zakodowane w kulturze

Wnioskodawca – Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Partner  mikroprojektu: Miasto Trstená

Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.10.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Kontakt:

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
ul. 3-go Maja 3
34-480 Jabłonka
Email: biuro@ockorawa.pl
Telefon: 18 26-524-04
www.ockorawa.pl

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności oraz rozwój polsko-słowackiego pogranicza poprzez stworzenie i udostępnienie ciekawych w treści i formie przedsięwzięć opartych na wspólnym dziedzictwie kulturowym Górnej Orawy.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

1. Odkrywanie wartości i potencjału rozwojowego we wspólnym bogactwie kulturowym.

2. Popularyzacja kulturowych i przyrodniczych zasobów transgranicznego regionu.

3. Transgraniczna integracja mieszkańców wokół problematyki wspólnej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Działania i rezultaty:

Mikroprojekt koncentruje się na opracowaniu tematu symboli w orawskiej kulturze i tradycji, w tym w obrzędach rodzinnych i dorocznych, stworzeniu filmu i wystawy, które będą pełną symboliki opowieścią o bogactwie kulturowym polsko-słowackiej Orawy. Słowem, obrazem i muzyką opowiemy o orawskiej kulturze i tradycji za pomocą pojawiających się w niej i przenikających przez wieki symboli. Temat symboli w kulturze i tradycji Orawy zostanie również uwieczniony na zdjęciach, z których powstanie wystawa.

Otwarcie transgranicznej wystawy i promocja filmu odbędzie się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.  Film, po premierowym pokazie zostanie opublikowany online – youtube, strony internetowe partnerów i media społecznościowe. Wystawa również będzie dostępna online w formie prezentacji. Dzięki zadaniu odkryjemy i udostępnimy kulturę polsko-słowackiego pogranicza bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wspólne odkrywanie zakodowanych w orawskiej kulturze sensów będzie sprzyjać integracji społeczności Orawy i wzmocni poczucie tożsamości regionalnej. W dynamicznie rozwijającym się świecie, gdzie zachodzi proces unifikacji kultury, chcemy pokazać, że kultura górali orawskich jest częścią kultury Karpat, ale szczególny nacisk chcemy kłaść na ochronę tego co dla naszej polskiej i słowackiej społeczności Orawy unikatowe. Chcemy otoczyć opieką i zainteresowaniem naszą wspólną kulturę i tradycję. Realizacja mikroprojektu ma służyć szerokiej promocji regionu, zwróceniu uwagi mieszkańcom i odwiedzającym, jakim bogactwem kulturowym i przyrodniczym dysponuje polsko-słowackie pogranicze. Poprzez wyprodukowanie i udostępnienie online filmu oraz organizację wystawy chcemy zachęcić do odkrywania tego bogactwa – muzyki, tańca, śpiewu, ludowych wierzeń, zwyczajów i tradycji.

Wartość całkowita mikroprojektu: 12 087,82 €

Dofinansowanie projektu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W niedzielne popołudnie 17 października, w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się premiera filmu i wernisaż wystawy fotografii Na Orawie… Opowieść o symbolach kultury ludowej.

W opowieści o kulturze ludowej orawskiej wsi wykorzystano język symboli. Kilkunastominutowy film i wystawa opowiadają o symbolice i znaczeniu ognia, wody, chleba, drzewa, dziecka, wianka i piórka, a więc wybranych symboli, którym w obrzędowości rodzinnej i dorocznej przypisywano konkretne funkcje i znaczenie.

Do świata dawnej Orawy wprowadził publiczność widowiskiem słowno-muzycznym zespół OwCoK. Po czym wyświetlono film. Widzowie byli oczarowani sposobem, w jaki pokazano piękno Orawy, dawne życie przepełnione wierzeniami, zwyczajami, upływające w zgodzie z otaczającą naturą. Filmowa opowieść inspiruje do zatrzymania się, wytchnienia i zachwytu nad dawnym, prostym życiem.

Na wydarzeniu obecni byli twórcy filmu – Angelika i Adam Donczew z Peak Films oraz autor fotografii – Łukasz Sowiński. Do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia stanęli również występujący w filmie starsi i młodsi Orawianie.

Zarówno film, jak i wystawa od dziś dostępne będą w przestrzeni wirtualnej. Do ocalenia świata, który z każdym rokiem odchodzi w zapomnienie, a który uwieczniono w filmie i zdjęciach, OCK wykorzysta potęgę internetu. Od dziś film, jak i wystawa dostępne będą w sieci: na stronie www.ockorawa.pl, na kanale OCK Jabłonka w serwisie Youtube oraz na profilu facebookowym Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Zaprezentowano efekty mikroprojektu Zakodowane w kulturze, który Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce realizowało od marca br. Partnerem projektu było miasto Trstena. Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Film
kliknij: https://youtu.be/uhkPKc4b3SM