Deklaracja dostępności cyfrowej

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ockorawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009.12.29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych tj. z wyłączeniem filmów, do których nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja i zdjęć, które nie posiadają opisu alternatywnego – mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono 2021.03.31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: biuro@ockorawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce ul. 3-go Maja 3, 34-480 Jabłonka (siedziba)

Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne i wejście boczne. Do każdego z wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób na wózku.

W obiekcie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.