Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W ORAWSKIM CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

Zasady sprzedaży biletów wstępu w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce:

 1. Regulamin określa sposób sprzedaży biletów przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, zwane dalej OCK, za pośrednictwem kasy biletowej, usytuowanej w siedzibie OCK przy ul. 3-go Maja 3; 34-480 Jabłonka.
 2. Regulamin dotyczy wyłącznie biletowanych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest OCK.
 3. Regulamin nie dotyczy imprez biletowych odbywających się w OCK, a organizowanych przez inne podmioty.
 4. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów dostępny jest w siedzibie OCK oraz na stronie www.ockorawa.pl.
 5. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Jak kupić:

 1. Sprzedaż biletów wstępu na imprezy odbywające się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce realizowana jest w kasie biletowej, w siedzibie OCK. Płatność może być realizowana w formie gotówki.
 2. Bilety można nabyć także w  on-line poprzez stronę KupBilecik.PL Wówczas nie stosuje się zasad niniejszego regulaminu, a obowiązuje regulamin bileterii internetowej KupBilecik.pl
 3. Wszelkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kasy biletowej dostępne są w siedzibie OCK oraz na stronie www.ockjablonka.pl.
 4. OCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji biletów (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Zarezerwowane bilety należy odebrać w terminie wskazanym przez pracownika OCK. Bilety nieodebrane we wskazanym terminie wprowadzane są do sprzedaży w kasie bez powiadomienia  rezerwującego.
 6. Rezerwacja biletów drogą elektroniczną potwierdzona zostanie przez OCK (zwrotny e-mail, telefon). Rezerwację niepotwierdzoną należy uznać za nieprzyjętą.
 7. Klient zobowiązany jest do powiadomienia OCK o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.
 8. Kasa biletowa nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów, nie dokonuje również wymiany biletów.
 9. W przypadku odwołania imprezy, kasa biletowa zwraca należność za zakupione bilety po zwrocie biletu łącznie z paragonem fiskalnym, jeśli bilet był zakupiony i odebrany w kasie biletowej OCK. Należność za zakupiony bilet należy odebrać w kasie OCK w terminie do 30 dni od planowanej daty imprezy, która została odwołana.


Bilet:

 1. Bilet wstępu na imprezy odbywające się w OCK zawiera co najmniej następujące informacje:
 • Nazwę imprezy.
 • Datę oraz godzinę imprezy (termin).
 • Cenę biletu.
 • Numer seryjny biletu.
 • Rząd oraz miejsce.
 • Informację o możliwości zapoznania się z niniejszymi zasadami sprzedaży biletów w siedzibie OCK oraz na stronie internetowej OCK.
 1. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do poinformowania o tym przed zakupem biletu/biletów.
 2. Wystawienie faktury VAT na wyraźną prośbę Klienta indywidualnego za bilety zakupione w kasie biletowej, może nastąpić wyłącznie na podstawie posiadanego paragonu. Faktura może zostać wystawiona Klientowi do 7 dni od daty zakupu biletów.
 3. Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.
 4. OCK nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 5. OCK ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię osoby spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 6. OCK zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę posiadaczowi biletu będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź też zakłócającego ład i porządek publiczny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3-go Maja 3; 34-480 Jabłonka.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@ockorawa.pl. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu umożliwienia dokonania rezerwacji (telefonicznej, pocztą elektroniczną przy bezpośrednim kontakcie) biletów na imprezy organizowane w OCK.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rezerwacji biletów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 • Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.