Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ORAWSKIE CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.), Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orawskie Centrum Kultury
  w Jabłonce, ul. 3-go Maja 3; 34-480 Jabłonka, tel. 18 26 524 04.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mailowy: inspektor@ockorawa.pl lub telefonicznie pod numerem 18 26 524 04.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
  • organizacją wydarzeń kulturalnych
  • czynnym uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych
  • członkostwem w zespołach regionalnych
  • uczestnictwem w zajęciach edukacyjno-kulturalnych
  • działalnością wydawniczą
  • działalnością promocyjno – informacyjną
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.
 4. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, w tym:
  • instytucjom upoważnionym na mocy prawa
  • podmiotom oraz osobom, którym Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
  • osobom reprezentującym Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce podczas realizacji poszczególnych zadań.
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce w/w celów oraz zawierania umów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.