Regulamin zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ORAWSKIE CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania opłat za zajęcia organizowane w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, zwanym dalej „OCK”.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru.

3. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. W imieniu uczestników niepełnoletnich sprawy organizacyjne, odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Zapisów na zajęcia organizowane w OCK można dokonać:

– osobiście w OCK, przy ul. 3 Maja 3 w Jabłonce

– telefonicznie pod numerem: 18 26 524 04 wew. 23

– e-mailowo: biuro@ockorawa.pl

podając imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy (w przypadku uczestników niepełnoletnich – telefon kontaktowy rodzica/opiekuna), wiek uczestnika (dotyczy uczestników niepełnoletnich), rodzaj zajęć.

6. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez OCK jest:

– zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

– dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

– wniesienie opłaty w przypadku zajęć płatnych.

7. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez OCK danych osobowych uczestników zajęć i rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) oraz nieodpłatne utrwalanie, dokumentowanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zajęć, jego artystycznych wykonań i wykonywanych prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością OCK.

8. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku.

9. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor, biorąc pod uwagę stopień umiejętności uczestnika.

10. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach powodują automatyczne wykreślenie z listy uczestników zajęć.

II. Płatności za zajęcia

1. Wysokość opłat za zajęcia organizowane w OCK reguluje cennik opłat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty można wnosić w kasie Orawskiego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja 3 w Jabłonce lub przelewem na konto bankowe nr: 23 87980002 0000 0010 2906 0004 z podaniem nazwiska, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy.

3. Instruktorzy nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach.

4. Opłatę za zajęcia w danym miesiącu ustala się jako iloczyn stawki opłaty za pojedyncze zajęcia i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu, którą należy wnieść z góry, najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca.

5. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za jeden miesiąc, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

6. W przypadku odwołania zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, bądź opłata za nie zostanie stosownie zmniejszona.

7. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa w zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.

III. Organizacja zajęć

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez OCK w porozumieniu z instruktorem zajęć.

2. OCK zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, jak również odwołania terminu zajęć w nagłych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia.

3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.

4. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

5. OCK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

IV. Zasady korzystania z sal, w których organizowane są zajęcia i pozostałego terenu OCK

1. Uczestnik ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.

2. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

3. OCK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza salą, w której odbywają się zajęcia.

4. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

5. OCK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

6. OCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na korytarzu, w pracowniach lub szatni.

5. Uczestnicy bądź ich rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku uczestników niepełnoletnich) ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w mieniu OCK.

V. Postanowienia końcowe

1. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.ockorawa.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty) oraz udzielana jest telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor OCK w Jabłonce.