Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ ORAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

§ 1

Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, znajdującego się przy ul. 3 Maja 3.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wynajmujący – Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, zwane dalej OCK.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji pomieszczeń, odpowiada za organizację Wydarzenia.
 3. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 4. Umowa najmu – umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy OCK i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

§ 3

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń:

 1. Sala widowiskowa (scena + widownia na 345 miejsc)
 2. Sala edukacyjna – regionalna (sala nr 4)
 3. Sala edukacyjna – muzyczna (sala nr 5)
 4. Sala edukacyjna – multimedialna (sala nr 6)
 5. Sala edukacyjna – plastyczna (sala nr 7)
 6. Holl.

§ 4

 1. Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Opłata za wynajem pomieszczeń naliczana jest zgodnie z dokonaną przez Najemcę rezerwacją i zawartą umową, niezależnie od faktycznego czasu korzystania z pomieszczeń, z wyłączeniem § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu, OCK uprawnione jest do naliczenia dodatkowej opłaty według cennika, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu.
 4. Z pomieszczeń OCK mogą korzystać nieodpłatnie:
 • Wójt Gminy Jabłonka w ramach wykonywania swoich ustawowych praw i obowiązków,
 • gminne jednostki organizacyjne,
 • inne podmioty organizujące Wydarzenia o charakterze dobroczynnym i charytatywnym, po uprzednim otrzymaniu zgody Dyrektora OCK na bezpłatne korzystanie z pomieszczeń OCK.

§ 5

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać bezpośrednio w siedzibie OCK, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Ostateczna rezerwacja wynajmu pomieszczeń OCK oznacza, że została zawarta umowa najmu o wartości zgodnej z cennikiem obowiązującym w OCK, bądź zgodnie z indywidualnie wynegocjowaną stawką zawartą w umowie pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
 3. Zawarcie umowy najmu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Forma i termin płatności określone są w umowie najmu.
 5. Najemca otrzymuje dostęp do pomieszczeń w godzinach ustalonych w umowie.
 6. Wynajem pomieszczeń nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn. że Wynajmujący nie utożsamia się z Wydarzeniem, a tym samym nie wyraża zgody na umieszczenie logotypu OCK na materiałach promujących Wydarzenie.
 7. OCK zastrzega sobie prawo do:
 • odmowy rezerwacji pomieszczeń w przypadku wskazania przez Najemcę terminu kolidującego z planami programowymi OCK,
 • nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczeń w przypadku nakładających się innych rezerwacji lub imprez w tym samym czasie,
 • odwołania, skrócenia wynajmu pomieszczeń w przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa itp.),
 • odmowy wynajmu pomieszczeń, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek OCK,
 • odmowy wynajmu pomieszczeń podmiotom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie,
 • możliwości określenia w drodze negocjacji cen najmu w przypadkach dotyczących koncertów lub spektakli teatralnych,
 • możliwości obniżenia kosztu wynajmu na pisemny wniosek Najemcy.

§ 6

 1. Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy najmu zobowiązany jest do:
 • przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu,
 • utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania Wydarzenia,
 • przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynku,
 • odpowiedzialności za osoby uczestniczące w Wydarzeniu,
 • dbałości o powierzone mienie OCK,
 • pozostawienie pomieszczeń w takim stanie, w jakim zostały mu przekazane.
 1. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia – w okresie trwania umowy – odpowiada Najemca. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu pomieszczeń.
 2. Wszelkie zmiany, ulepszenia i adaptacje wynajmowanych pomieszczeń wymagają zgody Wynajmującego.

§ 7

 1. Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący mogą odwołać Wydarzenie na warunkach określonych w umowie.
 2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor OCK.
 3. OCK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany będą wprowadzane na bieżąco i publikowane na stronie www.ockorawa.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.